zobacz mój artykuł na temat Kluczowych Kompetencji Coacha

Kluczowe Kompetencje Coacha wg ICF

A. USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY
1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu
2. Uzgodnienie kontraktu coachingu

B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI
3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta
4. Obecność coachingowa

C. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE
5. Aktywne słuchanie
6. Pytania sięgające sedna
7. Bezpośrednia komunikacja

D. WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW
8. Budowanie świadomości
9. Projektowanie działań
10. Planowanie i wytyczanie  celów
11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem

 

Opis szczegółowy poszczególnych kompetencji

A. USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY

1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu  – zrozumienie zasad etycznych i standardów coachingu oraz umiejętność zastosowania ich we wszystkich  sytuacjach coachingowych.

  1. Rozumie i potwierdza swoją postawą i  zachowaniem  Standardy Zachowań Etycznych ICF (zobacz listę, Część III Kodeksu Etycznego),
  2. Rozumie i stosuje wszystkie Etyczne Zasady ICF (zobacz listę),
  3. Jasno wyjaśnia różnicę pomiędzy coachingiem, konsultingiem, psychoterapią oraz innymi pomocowymi  zawodami,
  4. Rozpoznaje sytuację w której Klient wymaga pomocy innego specjalisty i  kieruje tam klienta w razie takiej konieczności.

2. Uzgodnienie kontraktu coachingu – umiejętność zrozumienia potrzeb  danej interakcji coachingowej oraz umiejętność doprowadzenia do zawarcia z klientem umowy w zakresie przebiegu procesu coachingu oraz zasad współpracy klienta i coacha

  1. Rozumie i w sposób efektywny omawia  z klientem reguły i konkretne parametry relacji coachingowej (m.in. kwestie organizacyjne, opłaty, terminy, włączenie dodatkowych osób, jeżeli zajdzie taka potrzeba),
  2. Uzyskuje porozumienie na temat tego co jest odpowiednie w relacji a co nie, co jest a co nie jest w przedmiotem oferty oraz w sprawie podziału odpowiedzialności między coacha i klienta,
  3. Rozstrzyga czy istnieje efektywne powiązanie pomiędzy jego/jej metodą coachingu a potrzebami potencjalnego klienta.

B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI

3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta – umiejętność stworzenia bezpiecznego, wspomagającego środowiska, dzięki któremu rozwija się wzajemny szacunek i zaufanie pomiędzy klientem i coachem.

  1. Okazuje autentyczną troskę o dobro i przyszłość klienta,
  2. Nieprzerwanie prezentuje osobistą uczciwość, szczerość i wrażliwość,
  3. Wprowadza jasne zasady i dotrzymuje obietnic,
  4. Okazuje szacunek wobec przekonań klienta, jego stylu uczenia się i sposobu bycia,
  5. Na bieżąco wspiera oraz inspiruje klienta do nowych zachowań i działań włączając te obejmujące podejmowanie ryzyka oraz obawę przed porażką,
  6. Pyta o pozwolenie klienta w przypadku poruszania nowych delikatnych dla niego tematów.

4. Obecność coachingowa – zdolność bycia w pełni świadomym oraz tworzenia spontanicznej relacji z klientem, stosowanie stylu, który jest zarówno otwarty, elastyczny jak i daje poczucie pewności.

  1. Jest obecny i elastyczny podczas procesu coachingowego, „podąża za klientem”,
  2. Korzysta z własnej intuicji i ufa wewnętrznej mądrości  - podąża za nimi,
  3. Pozwala sobie nie znać odpowiedzi i podejmuje ryzyko,
  4. Dostrzega wiele sposobów pracy z klientem i potrafi na bieżąco wybierać najefektywniejsze,
  5. Efektywnie wykorzystuje humor aby stworzyć odpowiedni nastrój, energię,
  6. Odważnie zmienia punkty widzenia oraz eksperymentuje z nowymi możliwościami w swoim działaniu,
  7. Okazuje pewność podczas pracy z silnymi emocjami, oraz potrafi kierować samym sobą, aby i nie dać się przytłoczyć ani uwikłać w emocje klienta. 

C. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE

5. Aktywne słuchanie – umiejętność całkowitego skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi klient, w celu zrozumienia znaczenie słów Klienta w kontekście jego pragnień oraz w celu wspomagania klienta w  autoekspresji.

  1. Kieruje się klientem i celami klienta,  nie narzuca klientowi celów, które uważa za słuszne.
  2. Wsłuchuje się w  obawy cele, wartości i przekonania klienta  w zakresie tego co jest a co nie jest możliwe,
  3. Rozpoznaje różnice w  słowach, tonie głosu i języku ciała,
  4. Podsumowuje, parafrazuje, powtarza i odzwierciedla wypowiedzi klienta w celu zapewnienia jasności i pełnego zrozumienia,
  5. Zachęca, akceptuje, pogłębia i  wzmacnia wyrażane przez klienta uczucia, spostrzeżenia/wyobrażenia, obawy, przekonania, propozycje itp.
  6. Rozumie i wyławia istotę tego, co klient komunikuje oraz pomaga klientowi dotrzeć do sedna zamiast wdawać się w długie szczegółowe opisy,
  7. Pozwala klientowi na „otrząśnięcie się” i wyrzucenie z siebie sytuacji bez oceniania i przywiązania się, aby móc przejść do następnych kroków.

6. Pytania sięgające sedna – umiejętność zadawania pytań, które odkrywają  informacje potrzebne do uzyskania przez maksymalnego efektu dla klienta i dla relacji coachingowej.

  1. Zadaje pytania, które odzwierciedlają aktywne słuchanie oraz rozumienie punktu widzenia klienta,
  2. Zadaje pytania, które pobudzają odkrywanie, głębsze/dogłębne zrozumienie, zobowiązanie lub działanie (np. takie, które stanowią wyzwania dla założeń klienta),
  3. Zadaje pytania otwarte, które prowadzą do większej przejrzystości, odkrywania nowych możliwości,  nowych wniosków oraz nauki,
  4. Zadaje pytania, które przybliżają klienta do jego pragnień, zamiast pytań, które dotyczą oceny lub spojrzenia wstecz.

7. Bezpośrednia komunikacja – umiejętność efektywnej komunikacji podczas sesji coachingowej oraz  stosowania języka, który ma najsilniejszy pozytywny wpływ na klienta.

  1. Rozmawia z klientem w sposób jasny, zrozumiały i bezpośredni oraz przekazuje informację zwrotną,
  2. Przeformułowuje i wzmacnia komunikaty ,aby pomóc klientowi spojrzeć z innej perspektywy na to czego chce lub czego nie jest pewien,
  3. Jasno ustala cele coachingu, plan sesji coachingowej, cele stosowanych technik lub ćwiczeń,
  4. Używa właściwego języka który wyraża szacunek dla klienta (np. bez zabarwień związanych z seksem, rasą, a także bez żargonu i języka technicznego),
  5. Używa metafor i analogii aby zilustrować punkt widzenia lub naszkicować  słowny obraz.

D. WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW

8. Budowanie świadomości – umiejętność integracji i właściwej oceny wielu różnych  źródeł informacji oraz przedstawiania interpretacji, które pomagają klientowi poszerzać świadomość, a tym samym osiągnąć uzgodnione rezultaty.

  1. Wykracza po za to co powiedział klient wyławiając jego obawy i nie utyka w  opowieściach klienta,
  2. Prowokuje/wywołuje ciekawość do głębszego zrozumienia, większej świadomości i jasności,
  3. Identyfikuje dla klienta  jego ukryte obawy oraz typowe i utrwalone sposoby postrzegania siebie i świata a także różnice pomiędzy faktami i interpretacjami, rozbieżności pomiędzy myślami, uczuciami i działaniami,
  4. Pomaga klientowi w odkrywaniu nowych, sprzyjających mu sposobów myślenia, przekonań, sposobów postrzegania, emocji, nastrojów itp. które wzmacniają jego zdolność do podejmowania  działań oraz osiągania tego co dla niego najważniejsze,
  5. Pokazuje klientowi szersze perspektywy oraz inspiruje do zobowiązania popatrzenia z innych punktów widzenia i znajdowania nowych sposobów działania,
  6. Pomaga klientowi dostrzegać różne , powiązane ze sobą czynniki, które wpływają na niego i jego zachowania (np. myśli, emocje, ciało, otoczenie),
  7. Wyraża swoje spostrzeżenia w sposób, który jest dla klientów użyteczny i wartościowy,
  8. Identyfikuje główne silne strony versus główne obszary uczenia się i rozwoju, a także najważniejsze obszary do zaadresowania podczas coachingu,
  9. Prosi klienta o rozróżnienie pomiędzy sprawami błahymi a ważnymi, pomiędzy zachowaniami sytuacyjnymi a powtarzającymi w sytuacji, gdy zauważa rozdźwięk pomiędzy tym co zostało powiedziane a co się zadziało.

9. Projektowanie działań – umiejętność  tworzenia z klientem możliwości ciągłego uczenia się, podczas coachingu oraz sytuacji w życiu/pracy a także do podejmowania nowych działań ,które w najbardziej efektywny sposób prowadzą do uzgodnionych  rezultatów coachingu.

  1. Pobudza do kreatywności oraz asystuje klientowi w procesie określania działań, które umożliwią klientowi zaprezentować, ćwiczyć oraz pogłębiać nową naukę,
  2. Pomaga klientowi skupić się na i systematycznie poznawać konkretne obawy i możliwości, które są kluczowe do osiągnięcia uzgodnionych  celów coachingu,
  3. Zachęca klienta do poszukiwania alternatywnych pomysłów i rozwiązań, wartościowania alternatyw oraz uwzględniania ich w podejmowanych decyzjach,
  4. Promuje aktywne eksperymentowanie oraz odkrywanie siebie, gdzie klient od razu stosuje w życiu prywatnym i pracy  to, co było omawiane i czego się nauczył podczas sesji,
  5. Świętuje sukcesy klienta oraz jego możliwości rozwoju w przyszłości,
  6. Podważa założenia i przekonania klienta, aby sprowokować nowe pomysły i odkrywać nowe sposoby działania
  7. Wyławia oraz wspiera punkty widzenia, które są spójne z celami klienta oraz zachęca, bez przywiązywani się do nich,  do ich rozpatrzenia,
  8. Pomaga klientowi wdrażać pomysły „od zaraz” podczas sesji coachingowych, zapewniając natychmiastowe wsparcie,
  9. Zachęca do poszerzania skali i podejmowania wyzwań ale również do komfortowego tempa uczenia się.

10. Planowanie i wytyczanie  celów – umiejętność tworzenia i utrzymywania razem z klientem efektywnego planu coachingu.

  1. Konsoliduje  zebrane informacje i tworzy z klientem plan coachingu oraz cele rozwojowe , które obejmują obawy i główne obszary nauki i rozwoju,
  2. Tworzy plan, którego rezultaty są osiągalne, mierzalne, konkretne i mają określone docelowe daty,
  3. Dostosowuje plan do przebiegu procesu coachingowego oraz  zmieniającej się sytuacji,
  4. Pomaga klientowi identyfikować oraz docierać do różnych materiałów wspomagających uczenie się (m.in. książki, inni specjaliści),
  5. Identyfikuje oraz ukierunkowuje pierwsze sukcesy, które są ważne dla klienta.

11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem - umiejętność utrzymania uwagi klienta na tym co ważne przy jednoczesnym pozostawieniu klientowi odpowiedzialności za podejmowanie działań.

  1. Jasno wymaga od klienta działań, które pomogą mu posunąć się w kierunku ustalonych celów,
  2. Demonstruje podążanie  poprzez zadawanie pytań związanych z działaniami do których wykonania klient zobowiązał się podczas poprzednich sesji,
  3. Docenia klienta za to, co zrobił , czego nie zrobił, czego klient się nauczył, co sobie uświadomił od czasu poprzednich sesji,
  4. W sposób efektywny przygotowuje, organizuje i przegląda wraz z klientem informacje uzyskane podczas sesji,
  5. Dba o trzymanie kursu przez klienta pomiędzy sesjami poprzez utrzymywanie uwagi klienta na planie coachingu i rezultatach, uzgodnionych działaniach oraz tematach na przyszłe sesje,
  6. Koncentruje się na planie coachingu i  równocześnie jest otwarty na dostosowanie zachowań i działań do przebiegu procesu coachingowego i zmiany kierunków podczas sesji,
  7. Potrafi poruszać się w przód w tył pomiędzy szerszym kontekstem tego, dokąd klient zmierza, stworzeniem kontekstu do tego, co jest omawiane na sesji oraz tym, czego klient pragnie,
  8. Wspiera samodyscyplinę klienta oraz utrzymuje klienta odpowiedzialnym za to klient mówi, za to, co zobowiązuje się zrobić, za rezultaty działań, które planuje podjąć oraz za konkretne plany w powiązaniu z wyznaczonymi ramami czasowymi,
  9. Rozwija zdolność klienta do podejmowania decyzji, adresowania głównych obaw oraz rozwijania samego siebie (otrzymywanie informacji zwrotnej, określanie priorytetów , ustalanie tempa uczenia się, refleksji  oraz uczenia się z doświadczeń),
  10. W sposób pozytywny konfrontuje klienta z faktem nie wywiązywania się z podjętych zobowiązań.