MENTORING DLA NOWYCH COACHÓW ACC

Prowadzę mentoring dla coachów ubiegających się o akredytację Associate Certified Coach zapewniając przygotowanie do egzaminu ustnego w ICF.

Celem mentoringu, który oferuję dla aplikantów o akredytację ACC jest

  1. Uświadomienie aplikantowi poziomu jego / jej kompetencji w odniesieniu do wymagań Kluczowych Kompetencji Coacha ICF na poziomie ACC,
  2. Zbudowanie programu doskonalenia umiejętności demonstrowania Kluczowych Kompetencji Coacha ICF na poziomie ACC w praktyce coachingowej,
  3. Przygotowanie do egzaminu ustnego wymaganego w procesie akredytacji ACC.

Opracowany przeze mnie program mentoringu zawiera następujące elementy metodyczne:

  • Weryfikacja znajomości Kluczowych Kompetencji Coacha wg standardów ICF,
  • Określenie działań coacha demonstrujących - w trakcie sesji coachingowej - umiejętności stosowania Kluczowych Kompetencji wg standardów ICF,
  • Sesje coachingowe (mentor w roli osoby coachowanej, aplikant w roli coacha) z pełną informacją zwrotną na temat stosowania Kluczowych Kompetencji wg standardów ICF,
    • Opcja: Nagranie sesji coachingowej (mentor w roli osoby coachowanej, aplikant w roli coacha) i superwizja takiej sesji,
  • Superwizja sesji coachingowej aplikanta z osobą trzecią (osobą coachowaną)
  • Symulacja egzaminu ustnego wymaganego w procesie akredytacji ACC.

Minimalny program mentoringu, który oferuję dla aplikantów o akredytację ACC realizowany jest w czasie 10 sesji trwających 60 minut każda i łącznie spełnia on wymagania formalne ICF. Większość sesji realizowana jest telefonicznie. Plan sesji i rozkład elementów metodycznych ustalana jest każdorazowo z aplikantem na początku realizacji programu.

Opracowany przeze mnie program zapewni skuteczne przygotowanie się aplikanta do zdania egzaminu wymaganego w procesie akredytacji ACC pod warunkiem, że aplikant - zanim rozpocznie program mentoringu - odbył z sukcesem kompletne szkolenie wymagane w procesie akredytacji ACC, zna i rozumie Kluczowe Kompetencje Coacha wg standardów ICF, praktykuje coaching i zrealizował nie mniej niż 60 godzin coachingu.

Sesje mentoringowemogę prowadzić w języku polskim lub angielskim.

 

Wymagania International Coach Federation odnośnie mentoringu coachów ubiegających się o akredytację Associate Certified Coach.

Poniższy tekst pochodzi ze strony http://pol.icf.org.pl/:

Od 1 lipca 2008 kandydat przedstawia dokumentację zaświadczającą, że odbył 10 godzin mentoringu z wykwalifikowanym coachem w przeciągu 3 miesięcy. Do celów akredytacji coaching z mentorem oznacza coaching aplikującego na temat jego umiejętności coachingowych, w odróżnieniu od coachingu budującego praktykę.

Wprowadzone wymaganie ma na celu pomóc aplikującym w ramach aplikacji portfolio w przygotowaniu się do egzaminu. ICF wysoce rekomenduje osobom aplikującym w ramach aplikacji portfolio pracę z coachem mentorem jako doskonałe ćwiczenie przed egzaminem ustnym.

Wymaganie dotyczące godzin mentorskich musi być spełnione przed złożeniem aplikacji.

Jeśli mieszkasz poza USA i Kanadą, wymaga się aby aplikujący odbył godziny mentorskie z coachem mentorem posiadającym akredytację ICF lub coachem aktywnie związanym z działalnością ICF lub inną organizacją posiadającą podobne definicje coachingu jak ICF.

Jako członek ICF (zob. certyfikat) oraz coach posiadający akredytację ACC (zob. certyfikat) spełniam wymagania formalne odnośnie możliwości prowadzenia mentoringu dla nowych coachów aplikujących o akredytację ACC. 

Dysponuję też wiedzą, umiejętnościami i ciekawym programem, aby zapewnić Ci sukces w uzyskaniu akredytacji ACC!

Zapraszam do kontaktu ze mną

Bohdan Garstecki

 

Email: garstecki@coachone.pl

Tel.: +48 601 311 255

lub skorzystaj z formularza kontaktowego >>