MOJE ZASADY COACHINGU

Sesje coachingowe są realizowane zgodnie z dobrymi praktykami i wytycznymi International Coach Federation. Do kluczowych zasad należy przestrzeganie Kodeksu Etycznego ICF. Kolejną zasadą mającą ogromny wpływ na skuteczność coachingu jest stosowanie przeze mnie Kluczowych Kompetencji Coacha ICF. Zobacz mój artykuł na temat Kluczowych Kompetencji Coacha.

Sesje trwają od 30 do 60 minut w zależności od oczekiwań i potrzeb coachowanego. Poza celami ustalonymi dla całego procesu, każda sesja rozpoczyna się ustaleniem celów na tę sesję i kończy planem działań coachowanego. Jest to zgodne z 9 i 10 Kluczową Kompetencją Coacha ICF.

Zawsze przeprowadzam pierwszą sesję coachingową jako spotkanie zapoznawcze, rozpoznające oczekiwania i potrzeby coachowanego, pozwalające na ustalenie najlepszych metod pracy, stawiające cele dla projektu cochingowego i pozwalające zaplanować sesje właściwe. Ta pierwsza sesja zawiera wiele elementów profesjonalnego coachingu co pozwala coachowanemu doświadczyć coachingu w praktyce i przygotować się wewnętrznie na sesje właściwe. Pierwsza sesja nie podlega opłacie.

Po pierwszej sesji z coachowanym przedstawiam ocenę możliwości osiągnięcia zaplanowanych rezultatów w założonym czasie. Moją zasadą jest osiągnięcie sukcesu przez coachowanego i realizacja celów dla procesu coachingowego. Tak więc, jeżeli zauważam bariery, które w mojej ocenie mogą stanowić zagrożenie dla osiągnięcia założonych rezultatów procesu coachingowego, informuję o tym na początku procesu, aby wspólnie podjąć właściwe działania. 

Takie podejście gwarantuje maksymalizację szans na sukces i zadowolenie wszystkich stron zaangażowanych w proces coachingu.

Sesje indywidualne trwają na ogół 60 minut, zaś sesje telefoniczne trwają od 30 do 60 minut. Rekomendowana częstotliwość to 1 sesja co 1 - 2 tygodnie. Efektywny proces coachingu rozwojowego lub zyciowego trwa od 3 do 6 miesięcy. Coaching kompetencjyjny (rozwój określonej kompetencji lub umiejętności) przynosi efekty po 5-7 sesjach jednogodzinnych.

EFEKTY COACHINGU

Doraźne korzyści coachingu pojawiają się "od razu", w czasie każdej sesji. Moim celem w czasie każdej sesji, aby osoba coachowana odkryła nowe istotne aspekty związane z tematem sesji oraz podjęła znaczące działania. To zapewnia natychmiastowe efekty, które możemy omówić w czasie następnej sesji. Dzięki temu tworzymy kolejne punkty na mapie podróży jaką jest coaching i możemy zobaczyć jak szybko zmierzamy do celu.

Długofalowe efekty coachingu - trwałe zmiany bądź rozwój widać po 3 - 6 miesiącach wspólnej pracy. Głęboka refleksja, dialog z coachem oraz dialog z samym sobą, odkrycia i wnioski, podejmowanie znaczących działań i analizowanie ich skutków prowadzą w efekcie do trwałych, pożądanych zmian w myśleniu, w zachowaniu, a często w całym świecie osoby coachowanej.

JAK PRZEBIEGA COACHING?

Zazwyczaj coaching rozpoczyna się rozmową z coachowanym (bezpośrednią lub w ramach telekonferencji) mającą na celu określenie wyzwań i możliwości coachowanego, charakteru współpracy, identyfikacji priorytetów działania i nakreślenia oczekiwanych rezultatów. Kolejne sesje mogą być przeprowadzone osobiście lub przez telefon. Pomiędzy wyznaczonymi sesjami coachingu, coachowany może zostać poproszony o wykonanie pewnych zadań, które pomagać mu będą w osiągnięciu indywidualnie wyznaczonych celów. Coach może przygotować dodatkowe materiały w postaci odpowiednich artykułów, list kontrolnych, ocen lub modeli, tak aby wspomagać działanie i myślenie cochowanego.

 

Informacje dodatkowe:

  • Jestem otwarty na kontakt drogą e-mailową, za pomocą komunikatora skype, lub krótkie rozmowy telefoniczne pomiędzy sesjami.
  • Szczegółowa procedura i polityka coachingu uzgodnione będą przed lub w trakcie pierwszej sesji.
  • Długość trwania i częstotliwość sesji może zostać ustalona indywidualnie zgodnie z wymaganiami klienta.
  • Sesje mogą być prowadzone u klienta, w biurze lub w innym uzgodnionym miejscu.
  • Przed rozpoczęciem coachingu zapoznaję klienta z warunkami oraz zasadami współpracy i podpisujemy umowę. Wystawiam faktury VAT.